KANCELARIA WINDYKACYJNA WARSZAWA SOSNOWSKILEGAL

Kancelaria Adwokacka SosnowskiLegal


Specjalizujemy się w skutecznej windykacji krajowej oraz zagranicznej

Windykacja procesowa – sądowa

Kiedy opisane powyżej działania nie skutkują odzyskaniem przez naszych Klientów należności, przystępujemy do realizacji etapu windykacji procesowej, czyli sądowej. Uzyskany w toku tego procesu wyrok sądu lub nakaz zapłaty jest niezbędny, by możliwe było wdrożenie kolejnego etapu, czyli windykacji komorniczej.

Oczywiście etap ten może mieć różny czas trwania i wymagać od nas różnego działania, na przykład skompletowania odpowiedniej dokumentacji czy też złożenia dłużnikowi stosownych oświadczeń, na przykład wezwania do wykonania świadczenia.

Gwarantujemy dobre przygotowanie do procesu sądowego, co jest kluczowe dla wygrania sprawy, dlatego czasami etap ten może się wydłużyć nim sprawa trafi do sądu.

W niektórych przypadkach decydujemy się już na etapie zakładania sprawy w sądzie skierować też do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Pozwala to komornikowi sądowemu na odpowiednie działania, które mają na celu nie dopuścić do sytuacji, w której dłużnik ukryje swój majątek lub pozbędzie się go, wobec czego nie będzie możliwe wyegzekwowanie należności w późniejszym okresie.

Kiedy sprawa trafia do sądu, świadczymy usługi polegające na reprezentowaniu naszych Klientów oraz obsłudze korespondencji od sądu i strony przeciwnej. Bierzemy też udział w rozprawach i przesłuchaniach świadków. W naszej gestii leży też przekazanie sądowi dowodów potwierdzających istnienie dochodzonej wierzytelności.

Dzięki naszemu skutecznemu działaniu często w wyniku wdrożenia tych działań udaje się odzyskać dochodzoną należność.

Polubowne odzyskanie należności

Początkowym etapem naszej działalności jest próba odzyskania należności bez wstępowania na drogę sądową, co pozwala uniknąć komplikacji dla obu stron, a także oszczędza czas. Na etapie tym informujemy dłużnika, iż jego wierzyciel podjął odpowiednie kroki mające na celu odzyskanie należności, czyli zdecydował się współpracę z nami – profesjonalną kancelarią windykacyjną. Informacja ta ma oczywiście charakter oficjalny, gdyż towarzyszy jej pisemne wezwanie dłużnika do uiszczenia należności, przy czym dochodzona należność jest w tym piśmie dokładnie sprecyzowana. W piśmie znajduje się także zaznaczenie, iż jeśli dłużnik nie ureguluje należności w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana do sądu, a to pociągnie za sobą szereg komplikacji, a przede wszystkim kosztów.

Pismo takie wysyłane jest w celu dopełnienia formalności wskazywanych przez przepisy prawa, jednak często okazuje się, że już na tym etapie dłużnik zdecyduje się spłacić swój dług. Sam fakt podjęcia z nami współpracy jest do tego dobrą motywacją, gdyż dłużnik dobrze wie, że prędzej czy później zostanie zmuszony do uregulowania należności, a jeśli zrobi to po naszym wezwaniu, poniesie znacznie mniejsze koszty.

Takie postępowanie jest bardzo skuteczne zwłaszcza w przypadku, gdy dłużnik celowo zwlekał z zapłatą, chcąc wydłużyć jej termin, gdyż nie będzie chciał, by sprawa trafiła do sądu, dlatego spłaci należność.

W przypadku zaś, gdy dłużnik nie posiada środków finansowych na uregulowanie należności, gdyż boryka się z przejściowymi kłopotami finansowymi, istnieje możliwość sporządzenia przez nas projektu ugody, a także przeprowadzenia negocjacji, by ustalić dogodny dla obu stron termin spłaty zadłużenia. Może to być na przykład odroczenie terminu spłaty czy też rozłożenie płatności na raty, w zamian za co pozycja wierzyciela zostaje wzmocniona, gdyż pojawia się wizja procesu sądowego. Można też ustanowić dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności, wykorzystując do tego na przykład hipotekę, zastaw czy poręczenie. Pozwala to na zabezpieczenie interesów naszego Klienta w przypadku, jeśli dłużnik, mimo zobowiązania, nie ureguluje należności, ponieważ wierzyciel będzie miał środki do dalszego skuteczniejszego odzyskania należności.

Wszystkie te działania kancelaria SosnowskiLegal bierze na siebie. To my w imieniu naszych Klientów sporządzamy wezwanie dłużnika do zapłaty, jasno informując go, że kolejnym krokiem będzie wszczęcie postępowania sądowego. Negocjujemy też w imieniu naszych Klientów ewentualną prolongatę czy rozłożenie na raty oraz przygotowujemy dokumenty związane z restrukturyzacją zadłużenia. W naszej gestii leży również pozyskanie dokumentów służących wzmocnieniu pozycji wierzyciela przed procesem i zabezpieczenia jego interesów.

Windykacja egzekucyjna – komornicza

Gdy powyższe działania nie doprowadzą do uregulowania należności przez dłużnika, należy skierować sprawę do komornika, który przeprowadzi egzekucję należności z majątku należącego do dłużnika. Do niego należy wykrycie, jakim majątkiem dysponuje dłużnik i ściągnięcie należności. Na etapie tym utrzymujemy kontakt między wierzycielem a komornikiem oraz do nas należy wskazanie środków i sposobów służących do zdobycia informacji na temat dłużnika. Wspieramy też komornika w odpowiednich działaniach w przypadku, kiedy dłużnik postarał się o przekazanie składników swego majątku osobom trzecim w celu zabezpieczenia go. Firmy, które zdecydują się skorzystać z naszych usług, są na bieżąco informowane o postępach sprawy.

Czym się zajmujemy?


Kancelaria windykacyjna SosnowskiLegal specjalizuje się w odzyskiwaniu i windykacji należności. Egzekwujemy należności z niespłaconych faktu czy niedotrzymanych umów, można korzystać z naszej pomocy w przypadku zaległości w płaceniu czynszu, spłacania pożyczek, kar umownych i wszelkich innych należności.

Nasza współpraca z Klientem rozpoczyna się od konsultacji telefonicznej bądź wizyty Klienta w kancelarii. Podczas niej przeprowadzamy wywiad, by dowiedzieć się, z jaką sytuacją nasz Klient ma do czynienia i weryfikujemy, czy w danym przypadku faktycznie pomóc może tylko windykacja. Jeśli tak jest, niezwłocznie przystępujemy do sprawy, na co pozwalają nam odpowiednie kwalifikacje i gruntowne wykształcenie z zakresu prawa oraz windykacji. Nasi Klienci mogą liczyć na doskonały kontakt z prawnikiem prowadzącym ich sprawę i są na bieżąco informowani o postępach.

Jak działamy?

Mając na uwadze dobro naszych Klientów oraz działając w ramach nakreślonych przez prawo, proponujemy działanie windykacyjne na etapie przesądowym, występowanie na drogę sądową w imieniu naszego Klienta, a także postępowanie związane stricte z egzekucją komorniczą.

Czasami udaje się odzyskać należność na pierwszym bądź drugim etapie i nie jest konieczna egzekucja komornicza, zwłaszcza że w działalności tej cechujemy się dużą skutecznością i zależy nam na czasie. Zawsze też wybieramy rozwiązania najbardziej korzystne dla naszych Klientów.

Ile to kosztuje?

Każda sprawa jest inna, wymaga innych działań i trwać może różny okres, dlatego koszty naszych usług ustalane są indywidualnie oraz zależne są od wysokości dochodzonej należności. Opłaty sądowe, które wynoszą 5% wartości dochodzonej kwoty, pokrywa dłużnik, który przegrał sprawę.

W dodatku sąd nakaże spłacić dłużnikowi koszty naszych usług, dlatego Klienci korzystający z naszej pomocy odzyskują swoje pieniądze, a sami nie ponoszą żadnych kosztów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Skontaktuj się z nami!